Naam van de Instelling
Stichting Kunst Uit Geweld

RSIN/Fiscaalnummer
De Stichting heeft een Culturele ANBI Status en is geregistreerd onder nummer 851252837

Contactgegevens
De Stichting is gevestigd aan Emmestraat 22, 7671 JT Vriezeveen en is ingeschreven in de kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 54309557

Samenstelling Bestuur
– Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en kiest uit haar midden een voorzitter,     secretaris en penningmeester.
– De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd

Namen van de Bestuurders
De samenstelling van het bestuur is ultimo 2016 als volgt:
– Karin Somhorst: voorzitter
– Eddy Oude Wesseling: penningmeester/ 2e voorzitter
– Janneke Leeflang: secretaris
– Esther Veerman: organisator/ algemeen lid

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden
Indien een bestuurder een vergoeding wenst voor gemaakte kosten mogen deze vergoed worden MITS deze niet bovenmatig zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016

  • januari: Opening tentoonstelling Kracht uit Geweld in Vroomshoop
  • januari: 7 voorlichtingslessen in het Noordik aan de 4e klassen VMBO
  • februari: Toespraak voor 14 burgemeesters en Commissaris van de Koning
  • mei: Nominatie Ab Harrewijn prijs in Rotterdam

Naast deze activiteiten brengt de Stichting kunstenaars met elkaar in contact en adviseert Esther Veerman overlevenden van huiselijk en seksueel geweld.

NB Voor al deze activiteiten kunt u meer informatie vinden op onze website.

Financiële Verslaglegging
Jaarlijks wordt (binnen de daarvoor geldende tijd) de financiële verslaglegging gedaan door de penningmeester die dan in de volgende vergadering besproken en goedgekeurd zijn. Voor 2016 was dit op 12 april 2017

JaarcijfersJaarcijfers

Balans

Bezittingen   € 5.812 Schulden   €  5.812

Resultatenrekening    €

Inkomsten                                1.680
Lasten:                                         €
Aanschaf  Materialen                  48
Expositie                                     110
Reclamebureau                          500
Diversen                                     723
Kosten Website                          74
Bankkosten                                118

Totale lasten                             1.573
RESULTAAT                                107

Toelichting:
In de inkomsten zit de toekenning van de Ab Harrewijnprijs.

Onder de post diversen zijn o.a. reiskosten opgenomen die gemaakt zijn voor lezingen en vergaderingen waar geen vergoeding tegenover staat.

Wilt u / wil jij ons werk steunen?
Dan kunt u/ kun jij een gift storten op ons rekeningnummer:
T.n.v. Stichting Kunst uit Geweld. Triodosbank NL38TRIO0254667422
Geld dat gestort wordt op onze rekening is aftrekbaar bij de belasting volgens regels van de Culturele ANBI.

Stichting Kunst uit Geweld is in 2011 opgericht. Zij biedt een podium aan mensen die kunst maken vanuit verhalen van geweld. We hebben een permanente tentoonstelling op onze website www.kunstuitgeweld.nl en wij organiseren tentoonstellingen, houden lezingen en geven workshops. Op deze manier helpen we mensen die geweld hebben meegemaakt met het vertellen van hun verhaal.

Zo werkt de Stichting mee aan preventie. Esther Veerman is de drijvende kracht achter dit alles. Als ervaringsdeskundige heeft zij ontdekt dat schilderen en tekenen helpt als je zelf weinig woorden hebt.

Wil je ook graag met jouw werk meedoen op onze tentoonstelling op onze website? Dat kan! Stuur max.15 hoog resolutie afbeeldingen van je werk naar webmaster@kunstuitgeweld.nl . Daarnaast een kort stukje (max. 500 woorden) waarin je schrijft waarom je meedoet en hoe het verwerken van deze kunst voor jou werkt of gewerkt heeft. Je mag meedoen onder je eigen naam maar dat hoeft niet. Je mag ook anoniem meedoen of onder een pseudoniem.

Als je meedoet met gedichten:

je kunt maximaal 15 gedichten aan ons toesturen, met opgave van een titel. Ook hier stellen we het op prijs als je schrijft (max. 500 woorden) waarom je meedoet en hoe het verwerken door het schrijven van gedichten jou helpt in je verwerkingsproces. Je mag meedoen onder je eigen naam maar dat hoeft niet. Je mag ook anoniem meedoen of onder een pseudoniem.

Optioneel kun je het volgende nog laten plaatsen.

– Een link naar je persoonlijke website of blog.
Geef alsjeblieft een korte omschrijving van je website.
Maximaal 75 woorden.

Missie
Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.

Visie
De Stichting ‘Kunst uit geweld’ is in 2011 opgericht om verhalen van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen. Deze verhalen horen we de laatste jaren langzamerhand meer en meer om ons heen. Toch is het voor veel mensen nog heel moeilijk zich een voorstelling te maken, van wat huiselijk geweld, of van wat seksueel geweld nou eigenlijk is, of van wat de gevolgen ervan nou eigenlijk betekenen voor mensen die het hebben meegemaakt. Een van de problemen is, dat het zo moeilijk onder woorden te brengen is, hoe verstrekkend de gevolgen zijn van wat iemand heeft meegemaakt, die geweld heeft ondervonden.

Aanleiding voor de oprichting van de Stichting Kunst uit Geweld was de vaststelling dat mensen, die huiselijk dan wel seksueel geweld hebben meegemaakt, vaak in eerste instantie moeilijk kunnen praten over wat hen is overkomen. Velen van hen beginnen met het maken van schetsjes, tekeningen, gedichten of schilderijen over datgene wat hen is overkomen. Vaak tekenen, schilderen, dichten of uiten mensen op een andere manier hun gevoelens over wat zij hebben meegemaakt, voordat de woorden over het misbruik naar buiten komen. Zo worden ingrijpende ervaringen verwerkt tot kunst. Deze kunstuitingen kunnen de overlevenden helpen om hun ingrijpende ervaringen hanteerbaar te maken. Bovendien helpt het anderen om zich bewust te worden van de impact die geweld op kinderen, vrouwen en mannen kan hebben.

De stichting stimuleert overlevenden van geweld om hun ervaringen in een creatief proces te verwerken, in de hoop dat dit bijdraagt tot genezing van geslagen wonden.

De stichting maakt de gevolgen van geweld, die dikwijls verborgen blijven, zichtbaar in de hoop dat burgers, overheden, hulpverleners, docenten, pastores en vele anderen zich bewust worden van de aanwezigheid van huiselijke en seksueel geweld en dat deze bewustwording bijdraagt aan het voorkomen daarvan.

De Stichting hoopt dat steeds meer mensen de gelegenheid krijgen zich te uiten, en zo een weg vinden naar hun herstel, en aan de andere kant dat steeds meer mensen kennis nemen van dit maatschappelijk onrecht, waar mensen alleen samen een halt aan kunnen toeroepen.

Doelgroep
De Stichting richt zich voor de doelstelling van bewustwording van huiselijk geweld en seksueel geweld op burgers in het algemeen, en zorgverleners en docenten in het bijzonder.

Voor het stimuleren van de creatieve verwerking van ingrijpende ervaringen van huiselijk geweld en seksueel geweld richt de Stichting zich op overlevenden van dit geweld.

Bestuur
De belangen van de Stichting worden behartigd door het bestuur van de Stichting. Het bestuur bestaat, conform de statuten van de Stichting, uit ten minste drie personen, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

– Karin Somhorst: voorzitter
– Eddy Oude Wesseling: penningmeester/ 2e voorzitter
– Janneke Leeflang: secretaris
– Esther Veerman: organisator/ algemeen lid

Activiteiten
De Stichting behartigt op de volgende manier haar missie:

a. De Stichting bouwt aan een netwerk met kunstenaars die kunst vervaardigen die past bij de missie van de Stichting, zowel nationaal als internationaal. Leden van dit netwerk kunnen de Stichting helpen door kunstobjecten beschikbaar te stellen voor exposities en andere doeleinden.
b. De Stichting brengt bij lokale gemeenten de mogelijkheid van het organiseren van exposities onder de aandacht. Een gemeente die een dergelijke expositie wil organiseren, kan contact opnemen met de Stichting. De Stichting bemiddelt in het contact met kunstenaars en stelt desgevraagd een expositie samen en geeft advies voor de opening en de doorwerking van de expositie. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en de kosten van de expositie.
c. De Stichting biedt op verzoek workshops voor overlevenden om hen te helpen bij de kunstzinnige verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Ook voor zorgverleners biedt zij workshops aan. Zij bemiddelt desgewenst ook andere deskundigen.
d. De Stichting organiseert (op termijn) evenementen om huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen. Een evenement is een combinatie van een expositie, workshops, lezingen en andere relevante activiteiten.
e. De Stichting geeft voorlichting over hoe kunst kan helpen bij het verwerken en bestrijden van huiselijk geweld en seksueel geweld. Dat doet zij door middel van informatie op de website www.kunstuitgeweld.nl, het geven van interviews, het verzorgen van lezingen, presentaties en gastlessen, en middels informatie in lesbrieven, informatiefolders, bijdragen in kranten, tijdschriften en boeken en via de sociale media. De Stichting geeft deze voorlichting zelf, maar koppelt op verzoek ook deskundigen aan aanvragers van informatie.

Werkwijze
De Stichting werkt zo nodig samen met andere organisaties, zoals gemeenten, zusterstichtingen, verenigingen, opleidingen of kerken. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van exposities en evenementen evenals de financiële risico’s worden gelegd bij de belanghebbende instantie. De Stichting stimuleert de organiserende instantie en dient de instantie met advies, het aanleveren van kunstwerken, literatuur en aanvullende materialen, het verzorgen van presentaties en lezingen en het bemiddelen bij het contact leggen met deskundigen.

Aansprakelijkheid
De Stichting Kunst uit Geweld handelt als intermediair en is daarom niet aansprakelijk voor enigerlei calamiteit (zoals ongevallen, schade of diefstal), indien die zich voordoen bij uitvoering van het evenement en/of expositie. Dit betreft zowel schade aan kunstwerken, als aan uzelf of uw voertuig.

Communicatie en PR
De Stichting brengt haar missie en activiteiten onder de aandacht van het publiek door middel van:

a. De website www.kunstuitgeweld.nl. De site wordt ondersteund door de webmaster van de Stichting, Pascal Visser.
b. Persberichten naar aanleiding van exposities en evenementen.
c. Folders en flyers.
d. Een nieuwsbrief.
e. Sociale media.

Financiering – donaties van derden
De Stichting probeert zoveel als mogelijk de kosten voor haar activiteiten te laten dragen door belanghebbende instanties. Voor het hosten van de website, het vervaardigen van promotiemateriaal, het verzorgen van mailings en onkosten van bestuur en vrijwilligers houdt de Stichting een beperkt vermogen aan. De inkomsten verkrijgt de Stichting uit

f. Vrijwillige donaties van belanghebbende instanties waarmee de Stichting heeft samengewerkt, voor exposities zo mogelijk € 500,-, voor evenementen zo mogelijk € 1000,-.
g. Vergoeding voor het geven van een gastles, lezing of presentatie van € 125,- + onkosten-, c.q. reiskostenvergoeding.
h. Donaties en giften van particulieren.
i. Voor het verzorgen van workshops voor overlevenden vraagt de Stichting geen vergoeding.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Verantwoording en verslaglegging
De Stichting legt verantwoording af van haar werk door middel van:

j. Notulen van bestuursvergaderingen
k. Een jaarverslag
l. Een financieel jaaroverzicht

Adresgegevens
Stichting Kunst uit Geweld
Emmastraat 22
7671 JT Vriezenveen

Giften
Mocht u ons willen helpen om dit mogelijk te maken en onze doelstellingen te halen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze rekening.

Stichting Kunst uit Geweld
Triodosbank: NL38TRIO0254667422

Overige gegevens
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54309557.
Sinds 2 mei 2013 hebben we de Culturele ANBI status en kunnen diegenen die ons een gift willen geven gebruik maken van de Geefwet.

Contact
Mocht u contact met ons op willen nemen, maakt u dan alstublieft gebruik van ons contactformulier.