Jaarverslag 2019 Kunst uit geweld

3 januari Afbreken van de tentoonstelling in Huizen

8 januari Interview

10 januari Gesprek met Protestantse Kerk over de gevolgen van seksueel misbruik in de Kerken

3 april Afspraak in het Cultuurhuis in Woudenberg

18 april Vergadering bestuur Stichting Kunst uit geweld

12 juni Interview met Yvonne de Noord voor Vrouwenmagazine Puur

25 juni Vergadering bestuur Stichting Kunst uit geweld

18 juli Afspraak in Cultuurhuis Woudenberg

26 juli Afspraak in Bonkelaarhuis Sliedrecht over Lotgenotengroep

23 oktober Voorlichtingsavond Huiselijk geweld Bibliotheek Sliedrecht

7 november Lezing bij SGL

13 november Lotgenotenavond als start van lotgenotengroep

25 nov/1dec Tentoonstelling Week tegen Geweld in Woudenberg

10 december Tentoonstelling Mensenrechtendag: Commissie Rechten van de Mens

11 december Lotgenotenavond

Algemeen:

Verkoop van Kaartenset Voor Elke Dag en ansichtkaarten.

Bijhouden website

Financiën 2019:

Post:

Credit:

Debet:

Bankkosten

€ 131,66

Bestuurskosten

€ 545,80

Kaartenverkoop

€ 646,00

Evenementen

€ 3.805,35

€ 90,75

Website

€ 173,96

€ 4.451,35

€ 942,17

Saldo 1-1-2019

€ 4.627,88

Saldo 31-12-2019

€ 8.137,06

€ 8.137,06

 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018

10 januari Vergadering bestuur van de Stichting Kunst uit Geweld

15 januari
Bezoek aan het Depressiegala 2018

16 januari
Interview door Jurjen Westra, journalist van Hogeschool Utrecht

29 januari
Ontmoeting Maaike van de Graaf van Aanpak seksueel geweld Rotterdam

16 maart
Christencoaches Nijkerk: workshop en lezing

17 maart
partnerworkshop Caleidoscoop

27 maart
Gastles gegeven in Hardenberg

3 april
Lezing in Ede

10 april
vergadering bestuur Stichting Kunst uit Geweld

17 april
ontmoeting met Kim van Laar

29 mei
Lenny van de Brink afspraak op het Landelijk Dienstencentrum PKN

6 juni
vergadering Stichting Kunst uit Geweld

15 juni
fotosessie in Tiel voor boek

19-21 juni
Driedaagse Rotterdam tegen seksueel misbruik in families

17 oktober
vergadering bestuur Stichting Kunst uit Geweld

22 oktober
Bibliotheek van Huizen: voorbereiding tentoonstelling december

19 november tot 3 jan.
Tentoonstelling Kunst uit Geweld in de Bibliotheek van Huizen,
ontmoeting kunstenaars

19 november
Radio interview op Radio 1

19 november Tv interview

24 november
Radio interview Derk Laning

Financiële Verslaglegging
Jaarlijks wordt de financiële verslaglegging gedaan door de penningmeester die dan in de volgende vergadering besproken en goedgekeurd wordt. Voor 2018 was dit op 18 april 2018.

[table id=5 /]
Toelichting:
Er liep op 31-12-2018 nog een vordering van € 1000 op de Gemeente Huizen, deze is in 2019 betaald.

De drukkosten uitgaven voor het maken van de ansichtkaarten (A6 kaarten die verstuurd kunnen worden) drukken het resultaat.

Onder de post diversen zijn o.a. reiskosten opgenomen die gemaakt zijn voor lezingen en vergaderingen waar geen vergoeding tegenover staat.

10 januari Vergadering bestuur van de Stichting Kunst uit Geweld

15 januari Bezoek aan het Depressiegala 2018

16 januari Interview door Jurjen Westra, journalist van Hogeschool Utrecht

29 januari Ontmoeting Maaike van de Graaf van Aanpak seksueel geweld Rotterdam

30 januari Voorbereiding van de ontmoetingsavond in Ede

21 februari Gert Gerritsen Gemeente Elburg: telefonisch contact over pagina in
gemeentekrant over huiselijk geweld en seksueel misbruik

23 februari
Kim van Laar: telefonisch overleg

6 maart
Rotterdam: voorbereiding van de workshop

8 maart
Christencoaches Nijkerk: voorbereiding van de workshop en lezing

13 maart
voorbespreking van de gastles in Hardenberg

16 maart
Christencoaches Nijkerk: workshop en lezing

17 maart
partnerworkshop Caleidoscoop

27 maart
gastles in Hardenberg

3 april
Lezing in Ede

10 april
vergadering bestuur Stichting Kunst uit Geweld

16 april
belafspraak Yvonne Peschier (kunstzinnig therapeut): voorbereiding
workshop

17 april
ontmoeting met Kim van Laar

17 april
voorbereiding driedaagse Rotterdam met Maaike van de Graaf

29 mei
Lenny van de Brink afspraak op het Landelijk Dienstencentrum PKN

6 juni
vergadering Stichting Kunst uit Geweld

15 juni
fotosessie in Tiel voor boek

19-21 juni
Driedaagse Rotterdam tegen seksueel misbruik in families

24 juni
interview voor studie voor fonds Slachtofferhulp

16 augustus
afspraak regio Gooi en Vechtstreek

17 oktober
vergadering bestuur Stichting Kunst uit Geweld

22 oktober
Bibliotheek van Huizen: voorbereiding tentoonstelling december

1 november
Ontmoeting met Maaike van de Graaf, Rotterdam

19 november
Inrichten van de tentoonstelling Bibliotheek Huizen, ontmoeting kunstenaars

19 november
Radio interview op Radio 1

19 november
Tv interview

24 november
Radio interview Derk Laning

4 december
ontmoeting Elzo Bijl: verkenning mogelijkheid lotgenotencontactdagen

3 januari 2019
afbreken tentoonstelling Huizen en afscheid van betrokken kunstenaars

Het volgende filmpje “Tell someone you trust” gaat over het recht van ieder kind om geholpen te worden als het in een onveilige situatie heeft verkeerd of seksueel misbruik heeft meegemaakt. Helaas is het nog niet in het Nederlands vertaald maar toch het kijken waard. In Europa zijn er kinderrechten en ieder kind heeft recht op bescherming.
>> Klik hier om naar het filmpje te gaan <<

18 januari13 februari 2017 Gemeentehuis Twenterand , een overzichtstentoonstelling van werken van Esther Veerman

23 januari
vergadering bij gemeente Wierden, voorbereiding tentoonstelling

3 februari
kijken op locatie bij gemeente Wierden, voorbereiding tentoonstelling

28 februari
vergadering bij gemeente Wierden, voorbereiding tentoonstelling

21 maart
bezoek bij dr. Robben gemeente Wierden, voorbereiding tentoonstelling

22 maart
bezoek bij Eddy Oude Wesselink, aspirant bestuurslid

30 maart
vergadering gemeentehuis Apeldoorn, voorbereiding tentoonstelling

3 april
inrichten tentoonstelling Wierden, opening tentoonstelling

5 april
lezing in Wierden door Esther over de gevolgen van huiselijk geweld en seksueel misbruik, deze avond samen met Veilig Thuis Twenterand en Maatschappelijk Werk Wierden.

12 april
vergadering Stichting

17 mei
vergadering Stichting, toetreding Janneke Leeflang als secretaris

18 juli
Apeldoorn stadhuis, vergadering, voorbereiding tentoonstelling

19 juli
vergadering Stichting

27 juli
Cultuurfabriek vergadering , voorbereiding tentoonstelling

31 juli
Apeldoorn Stadhuis, vergadering, voorbereiding tentoonstelling

16 augustus
telefonisch overleg met Michelle van Heusden Veenendaal gemeentehuis,
voorbereiding tentoonstelling

30 augustus
Apeldoorn Stadhuis, Suzanne Burgers, voorbereiding tentoonstelling

1 september
telefonisch overleg Rineke van der Baan, dramatherapeute, contact leggen en overleg voor verbinding met Stichting

5 september
vergadering Stichting

7 september Rectum Kulturhus, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik

14 september
telefonisch overleg gemeente Apeldoorn voorbereiding tentoonstelling

23 september
lezing bij Stichting Revief door Esther Veerman

26 september
‘t Zumpke Enter, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik

9 oktober
13 oktober inrichten tentoonstelling Veenendaal, opening tentoonstelling

11 oktober
Veenendaal lezing

18 oktober
Wierden, gemeentehuis, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik

19 oktober
Wierden, gemeentehuis, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik

3 november
telefonisch contact gemeente Rotterdam

4 november
Caleidoscoop partnerworkshop

20 november
1 december opbouw tentoonstelling en opening Apeldoorn

6 december
bellen met Hanny Lynch

15 december
afscheid van twee bestuursleden, Jan Schoneveld en Anja van der Hart


Dagelijks is er contact met overlevenden van huiselijk geweld en seksueel misbruik, met vragen over hoe om te gaan met de gevolgen van het trauma in het dagelijks leven tot crisisinterventies en vragen met betrekking tot aangiftes en opnames. Vaak wordt doorverwezen naar hulpverlenende instanties en getracht om weer zelfstandig verder te kunnen. Af en toe wordt er een afspraak voor contact gemaakt wanneer een  verlevende van geweld daarom vraagt. Veel wordt echter via chat en app gedaan en opgelost. Lotgenoten komen via de tentoonstellingen ook met elkaar in contact. Soms
worden daar appgroepen van gemaakt.

Naam van de Instelling
Stichting Kunst Uit Geweld

RSIN/Fiscaalnummer
De Stichting heeft een Culturele ANBI Status en is geregistreerd onder nummer 851252837

Contactgegevens

De Stichting is gevestigd aan de Emmastraat nr. 22 in 7671 JT Vriezenveen en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 54309557

Samenstelling Bestuur

* Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en kiest uit haar midden een voorzitter,
secretaris en penningmeester.
* De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd

Namen van de Bestuurders
– De samenstelling van het bestuur is ultimo 2017 als volgt:
– Mevrouw K. Somhorst voorzitter
– De heer E.F.E. Oude Wesselink penningmeester
– Mevrouw E. Veerman lid
– Mevrouw J.G. Leeflang secretaris

Beloningsbeleid
* De bestuurders ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden
* Indien een bestuurder een vergoeding wenst voor gemaakte kosten mogen deze
vergoed worden MITS deze niet bovenmatig zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017

18 januari Opening overzichtstentoonstelling werken van Esther Veerman
Gemeentehuis Twenterand
3 april opening tentoonstelling Wierden
5 april lezing in Wierden door Esther over de gevolgen van huiselijk geweld en
seksueel misbruik, avond van Veilig Thuis Twenterand en Maatschappelijk
Werk Wierden
31 juli Apeldoorn Stadhuis, vergadering, voorbereiding tentoonstelling
7 september Rectum Kulturhus, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik
23 september lezing bij Stichting Revief door Esther Veerman
26 september ‘t Zumpke Enter, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik
9 oktober opening tentoonstelling Veenendaal
11 oktober lezing in Veenendaal
18 en 19 oktober Gemeentehuis Wierden, , presentatie gevolgen huiselijk geweld en
seksueel misbruik
4 november Caleidoscoop partnerworkshop
1 december opening tentoonstelling Apeldoorn

Dagelijks is er contact met overlevenden van huiselijk geweld en seksueel misbruik, over vragen over hoe om te gaan met de gevolgen van het trauma in het dagelijks leven tot crisisinterventies en vragen met betrekking tot aangiftes en opnames. Vaak wordt
doorverwezen naar hulpverlenende instanties. Af en toe wordt er een afspraak voor contact gemaakt wanneer een overlevende van geweld daarom vraagt. Veel wordt via chat en app gecommuniceerd. Lotgenoten komen via de tentoonstellingen ook met elkaar in contact. Soms worden daar appgroepen van gemaakt.

Financiële Verslaglegging
Jaarlijks wordt de financiële verslaglegging gedaan door de penningmeester die dan in de volgende vergadering besproken en goedgekeurd wordt. Voor 2017 was dit op 11 april 2018.

Jaarcijfers

Resultatenrekening
[table id=2 /]
Toelichting:
De uitgaven voor het maken van de “Kaarten voor elke dag” drukken het resultaat omdat nog niet alle setjes verkocht zijn.

Onder de post diversen zijn o.a. reiskosten opgenomen die gemaakt zijn voor lezingen en vergaderingen waar geen vergoeding tegenover staat.

We hebben je bestelling in goede orde ontvangen.

Maak per besteld setje kaarten het volgende over:

Een Kaart voor elke Dag (Set a 72 stuks) €10,00 ex. verzendkosten (deze bedragen €6,95)

Een Kaart voor elke Dag – Ansichtkaarten (Set a 6 stuks) €5,00 ex. verzendkosten (deze bedragen €2,00)

Rekeningnummer: NL38TRIO0254667422
Ten name van: Stichting Kunst uit geweld
Onder vermelding van: Je e-mailadres

Zodra wij je betaling ontvangen hebben sturen wij de kaarten naar je op.
Hartelijk dank voor je bestelling.

Esther Veerman
Stichting Kunst uit geweld

Een Kaart voor elke Dag

De kaarten zijn gemaakt van stevig papier. De maat is 8,5 bij 5,5 cm en zijn voorzien van een mooi doorzichtig doosje. De set bestaat uit 72 kaartjes.

Waarvoor te gebruiken?
De kaarten zijn er voor jezelf om te gebruiken om de dag of week positief te beginnen, om neer te zetten, of als een reminder. De kaarten kunnen je op positieve gedachten brengen en je helpen om gedachten vast te houden. Ze zijn er om te gebruiken in therapie of tijdens groepsgesprekken, en zijn geschikt voor workshops.
Voor een toelichting in PDF formaat, klik hier

Ansichtkaarten

Een Kaart voor elke Dag, als kaartenproject, is tot steun van meerdere mensen. In de toelichting kun je lezen hoe en waarom. Zes van deze kaarten kun je nu ook als ansichtkaart versturen.  De kaarten zijn per 6 stuks verpakt (samen met een uitlegkaart). Ze kosten €5,00 +€2,00 verpakkings- en verzendkosten.
Voor een toelichting in PDF formaat, klik hier

Hoe kan ik de kaarten bestellen?
Je kunt de setjes kaarten  bestellen door het formulier hieronder in te vullen.

*** Een Kaart voor elke Dag (Set a 72 stuks) ***
€10,00 ex. verzendkosten (deze bedragen €7,25)

*** Een Kaart voor elke Dag – Ansichtkaarten (Set a 6 stuks) ***
€5,00 ex. verzendkosten (deze bedragen €2,00)
[Form id=”7″]