Overzicht ANBI Jaargegevens 2017

Naam van de Instelling
Stichting Kunst Uit Geweld

RSIN/Fiscaalnummer
De Stichting heeft een Culturele ANBI Status en is geregistreerd onder nummer 851252837

Contactgegevens

De Stichting is gevestigd aan de Emmastraat nr. 22 in 7671 JT Vriezenveen en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 54309557

Samenstelling Bestuur

* Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en kiest uit haar midden een voorzitter,
secretaris en penningmeester.
* De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd

Namen van de Bestuurders
– De samenstelling van het bestuur is ultimo 2017 als volgt:
– Mevrouw K. Somhorst voorzitter
– De heer E.F.E. Oude Wesselink penningmeester
– Mevrouw E. Veerman lid
– Mevrouw J.G. Leeflang secretaris

Beloningsbeleid
* De bestuurders ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden
* Indien een bestuurder een vergoeding wenst voor gemaakte kosten mogen deze
vergoed worden MITS deze niet bovenmatig zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017

18 januari Opening overzichtstentoonstelling werken van Esther Veerman
Gemeentehuis Twenterand
3 april opening tentoonstelling Wierden
5 april lezing in Wierden door Esther over de gevolgen van huiselijk geweld en
seksueel misbruik, avond van Veilig Thuis Twenterand en Maatschappelijk
Werk Wierden
31 juli Apeldoorn Stadhuis, vergadering, voorbereiding tentoonstelling
7 september Rectum Kulturhus, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik
23 september lezing bij Stichting Revief door Esther Veerman
26 september ‘t Zumpke Enter, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik
9 oktober opening tentoonstelling Veenendaal
11 oktober lezing in Veenendaal
18 en 19 oktober Gemeentehuis Wierden, , presentatie gevolgen huiselijk geweld en
seksueel misbruik
4 november Caleidoscoop partnerworkshop
1 december opening tentoonstelling Apeldoorn

Dagelijks is er contact met overlevenden van huiselijk geweld en seksueel misbruik, over vragen over hoe om te gaan met de gevolgen van het trauma in het dagelijks leven tot crisisinterventies en vragen met betrekking tot aangiftes en opnames. Vaak wordt
doorverwezen naar hulpverlenende instanties. Af en toe wordt er een afspraak voor contact gemaakt wanneer een overlevende van geweld daarom vraagt. Veel wordt via chat en app gecommuniceerd. Lotgenoten komen via de tentoonstellingen ook met elkaar in contact. Soms worden daar appgroepen van gemaakt.

Financiële Verslaglegging
Jaarlijks wordt de financiële verslaglegging gedaan door de penningmeester die dan in de volgende vergadering besproken en goedgekeurd wordt. Voor 2017 was dit op 11 april 2018.

Jaarcijfers

Resultatenrekening
[table id=2 /]
Toelichting:
De uitgaven voor het maken van de “Kaarten voor elke dag” drukken het resultaat omdat nog niet alle setjes verkocht zijn.

Onder de post diversen zijn o.a. reiskosten opgenomen die gemaakt zijn voor lezingen en vergaderingen waar geen vergoeding tegenover staat.